قوانين
استاد: نعمتي


قسمت اول

۱- واليبال در سال ۱۸۹٥ برابر با ۱۲۷٤ شمسي، توسط شخصي به نام
ويليام
مورگان آمريکايي ابداع شد.


۲- نام واليبال در ابتدا مين تونت بوده است.


۳- واليبال در ابتدا ۹ نفره بوده و قوانين خاصي نداشته است.


٤- طول زمين واليبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.

قسمت دوم

۱- يک تيم واليبال متشكل از ۶ تا ۱۲ بازيکن مي باشد كه از
اين تعداد يک نفر بازيکن ليبرو – آزاد است.


۲- وظايف کاپيتان: شركت در قرعه كشي – انتخاب زمين يا سرويس اول


۳- کاپيتان با نوار ۸ سانتي روي سينه زير شماره شناخته مي شود.


٤- كفش مسابقات نبايد يکرنگ باشد.