آمادگي جسماني

دكتر خسرو ابراهيمي


قسمت اول


۱- آمادگي جسماني مهمترين بخش از تمرين است.


۲- در چهارچوب كلي به شكل هرم: اول جسماني، سپس تكنيک، تاكتيک، آمادگي
رواني و تئوري لازم است.


۳- آمادگي جسماني متشكل از: قابليت هاي قدرت- سرعت- توان- هماهنگي- چابكي-
انعطاف پذيري- واكنش و تعادل مي باشد.


٤- آمادگي جسماني، آمادگي انرژي عضلاني است.


٥- دو عامل در آمادگي جسماني مهم است:


الف) انجام آزمون هاي
ويژه و يافتن نياز ويژه


ب)
تمرين هاي ويژه