روانشناسي

دکتر حاج رسوليقسمت اول
۱-در روانشناسي ورزش، طرف مقابل روانشناس، ورزشكار و قهرمان يک رشته ورزشي كه
فوق نُرم طبيعي جامعه سالم است مي باشد.


۲- علت نياز به روانشناس ورزشي؛ به لحاظ استرس فوق العاده است.


۳- در شاخص هاي رواني بازيکنان پست هاي مختلف مشخص مي شود.


٤- براي بالا بردن انرژي رواني احتياج به سنجش است.


٥- استفاده توأم از انرژي جسماني و رواني، باعث قهرماني است.